بازی دکتر

این رده شامل تمام بازی های سلامت Defouland. این بازی را پوشش تمام بازی های مربوط به سلامتی را به زندگی، زیست شناسی، مراقبت و کمک های اولیه. شما می توانید یک بازی که به دنبال ایجاد زندگی در طول نه ماه بارداری به کمک به یک فرد در معرض خطر پیدا کنید.

بازی ال گور
مرتبط رده است

ترسناک بقا
مرتبط رده است

فارسی