ساقه آنها را

مشاهده در بازی های این دسته بندی ساقه آنها را Defouland. بازی شلیک 'دریافت تا بازی که در آن بازیکن کنترل یک کشتی فضا را در منطقه ای که از مناظر این است که رشد آهسته است. این بازیکن از بین می برد واحد دشمن حداکثر به جمع آوری پاداش. این سبک از بازی های باستانی به خوبی قادر به انطباق با امکانات جدید فن آوری. این نرم افزار را مشاهده می کنید :)

بازی های سیارک
مرتبط رده است

فضایی اپرا
مرتبط رده است

شوت بازی
مرتبط رده است

فارسی