கடவுளுக்கும் பாஸ்ட்ரீஸ்

You are here: முகப்பு அவற்றை படம் கடவுளுக்கும் பாஸ்ட்ரீஸ்

நீ மரண தேவதை இந்த விளையாட்டில், கடவுளுக்கும் அவரது பாஸ்டரீஸ் இழந்து, அவரை கண்டுபிடிக்க செய்ய.

விசைகள்:.
விசைகள்.
: நகர்த்த.
கே: ஷூட்.
1-6.: மாற்று ஆயுதம்.
எஸ்: கோப்பை.
72% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்