ஒரு இராணுவ ஆர்ச்சர்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் ஆர்ச்சர் ஒரு இராணுவ ஆர்ச்சர்

எதிரி வீரர்களை குறிவைத்து இந்த இரண்டு விரோதமாக முகாம்களை வெறிகொண்டு போர்களில் கலந்துகொள்ளவும். மீண்டும் தங்க மற்றும் வாள் கூடிய வீரர்கள் படையெடுப்பு முடிக்கிறேன். பயன்படுத்தவும்QSDZ.மற்றும் நகர்த்த.கிளிக் இடது.சுட்டி நோக்கம் மற்றும் சுட.
81% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்