மல்டிபிளேயர் டூவல் ஆர்ச்சர்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் ஆர்ச்சர் மல்டிபிளேயர் டூவல் ஆர்ச்சர்

இங்கே ஒரு நிகழ்ந்த வில்லாளன் அழைத்து செல்லும் என்று ஒரு விளையாட்டு உள்ளது. வெற்றி, நீங்கள் சரியான படப்பிடிப்பு கோணம் கண்டுபிடிக்க கடக்க மற்றும் சரியாக அதன் சக்தி பாதை வேண்டும். நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
83% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்