இசை ரிதம் ஆஃப் விளையாடுங்க

You are here: முகப்பு இசை விளையாட்டு இசை ரிதம் ஆஃப் விளையாடுங்க

ஒவ்வொரு பொறி இசை ஒத்திசைக்கப்படும் உள்ளது. ஒரு தாள மேலும் ஆபத்தில் உள்ளது! எதிர்பாராத சிக்கல்களை தவிர்ப்பதற்கான சுட்டியை பயன்படுத்தவும்.
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்