கோட்டை ஊடுருவ

You are here: முகப்பு ஊடுருவல் விளையாட்டுகள் கோட்டை ஊடுருவ

உலகின் ஒரு மனிதனின் கைப்பற்றியது இருந்து இருண்ட மாறிவிட்டது. கோட்டை ஊடுருவ மற்றும் மனிதன் அவர்கள் "கோமாளி" என செல்லப்பெயர் படப்பிடிப்பு. சுட, கே நகர மற்றும் நோக்கம் அம்புக்குறி விசையை பயன்படுத்தி, எஸ், குதிக்கும் ஒரு இரட்டை குதிக்க எஸ் இரட்டை வேண்டும்.
85% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்