மனித கேனான்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் சுட்டு மனித கேனான்

எறிபொருள் இந்த விளையாட்டில், எறிபொருள் மனிதன் வேறு யாருமில்லை உள்ளது. நன்றாக உங்கள் சுட்டு அவுட் நடவடிக்கை, பாதிப்பை விசை பாதை மற்றும் இலக்கு தொடு! நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்