உங்கள் அருகில் கைப்பற்ற முயற்சி யார் கும்பல்களை க்ரஷ்

You are here: முகப்பு எல்லா அடிக்கவும் உங்கள் அருகில் கைப்பற்ற முயற்சி யார் கும்பல்களை க்ரஷ்

உங்கள் மாவட்டத்தில் மிகவும் பிரபலமான உள்ளது மற்றும் கும்பல்களை நிறைய கட்டுப்பாடு வேண்டும். ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும் மற்றும் தலைவர் யார் உலக நிகழ்ச்சி. குண்டுகள் தூக்கி செல்லவும் மற்றும் டி, கே அடிக்க, எஸ் நகர்த்த அம்பு விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
72% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்