தெரு சண்டை

You are here: முகப்பு எல்லா அடிக்கவும் தெரு சண்டை

நகர பகுதிகளை கையகப்படுத்தி முயற்சி அடிக்கடி கும்பல் செல்லவும். வி, ஒரு சிறப்பு நடவடிக்கை மற்றும் ஆயுத மாற்ற spacebar கொடுக்க புள்ளி பிடிக்க, தாக்குதல், பி QSDZ நகர்த்த, என் குதிக்க விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
83% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்