ஒரு கேனான் பைரேட் விளையாடும்

You are here: முகப்பு கடற்கொள்ளை விளையாட்டுகள் ஒரு கேனான் பைரேட் விளையாடும்

தொடுதல், செல்லவும், மற்றும் நீங்கள் கடல்கள் குறுக்கு அந்த படகுகள் மூழ்க. நகர இடது மற்றும் வலது அம்புக்குறி விசையை பயன்படுத்தி, மேல் மற்றும் கீழ் அம்புக்குறி விசைகள் நோக்கம் மற்றும் spacebar சுட.
59% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்