ஸ்லைஸ் பைரேட்ஸ் / பேய்கள்

You are here: முகப்பு கடற்கொள்ளை விளையாட்டுகள் ஸ்லைஸ் பைரேட்ஸ் / பேய்கள்

நோக்கம் சாத்தியமுள்ள கேம் மிகவும் பேய்கள் / கடற் முடிவு செய்ய இருக்கிறது.

கட்டுப்பாடுகள்.
சுட்டி: ஸ்லைஸ்.
விண்வெளி: ஆயுதம் செயல்படுத்தப்படும்.
40% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்