ஒரு ஊனுண்ணி எதிராக தங்களை பாதுகாக்கவும்

You are here: முகப்பு சாவி அமைக்கிறது ஒரு ஊனுண்ணி எதிராக தங்களை பாதுகாக்கவும்

நீங்கள் குறுகிய ஒரு குளுட்டன் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும். நீங்கள் கண்டுபிடிக்க பல்வேறு பொருட்களை பயன்படுத்தி உங்களை பாதுகாக்கவும். (முன்மொழியப்பட்ட முக்கிய ஐக்கிய அமெரிக்க விசைப்பலகை பற்றிய, குறிப்பு) தொடங்க குறிப்பிட்ட விசையை அழுத்தவும்.
68% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்