மான்ஸ்டர்ஸ் சண்டை

You are here: முகப்பு கோர் விளையாட்டு மான்ஸ்டர்ஸ் சண்டை

நீங்கள் வந்து அனைத்து மான்ஸ்டர்ஸ் ஒருவராக நீக்கவும். கே குதிக்க ஹிட் மற்றும் S வேண்டும், நகர அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
68% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்