ஸோம்பி கூட்டத்தை 2 வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார்

You are here: முகப்பு சர்வைவல் திகில் படங்கள் ஸோம்பி கூட்டத்தை 2 வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார்

நீங்கள் ஜோம்பிஸ் தாக்குதலை எதிர்த்து நிர்வகிக்க முடியுமா? உங்கள் ஆயுதங்களை மறுஏற்றம், ஆர் நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு, நகர ASDW சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்