விண்வெளியில் வியாழன் கமாண்டோ

You are here: முகப்பு சிப்பாய் விளையாட்டுகள் விண்வெளியில் வியாழன் கமாண்டோ

உங்களுக்கு வரும் அனைத்து கிரக நீக்கவும். விண்வெளி சுட பொருட்டல்ல மற்றும் குண்டுகள் துவக்கவும் "மாற்று" நகர்த்த அம்பு விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்