சிறுகோள் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு சிறுகோள் விளையாட்டுகள் சிறுகோள் விளையாட்டு

முதல் கேம் ஸ்பேஸ் ஓபரா ஒன்று. நீ உயிரோடு இருக்க நீங்கள் சுற்றி அனைத்து நட்சத்திர மீன்கள் அழிக்க வேண்டும். பயன்படுத்தவும்அம்புக்குறி விசையை.மற்றும் நகர்த்த.தட்டுப்பட்டை.சுட.
89% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்