படப்பிடிப்பு வெடித்தது

You are here: முகப்பு சிறுகோள் விளையாட்டுகள் படப்பிடிப்பு வெடித்தது

பாரம்பரிய ஸ்பேஸ் ஓபரா விளையாட, வெளியே மட்டுமே வாய்ப்பு தீங்கு வடிவங்களில் இந்த விளையாட்டில் குறிப்பாக ஆபத்தான ஏனெனில் அனைத்து நேரம் சுட உள்ளது! நல்ல அதிர்ஷ்டம் ...

விசைகள்:.
QSDZ.
: நகர்த்த.
கிளிக் இடது.: நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு.
58% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்