ரோபோக்கள் ஏலியன்களை பெருமளவில் விண்வெளி உள்ளிட்ட. பல இன்னும் பொருட்டு தொழிலாள சமீபத்திய கோபுரம் பயன்படுத்தி தொலை என்று தவிர்த்திடுங்கள்.

விசைகள்:.
சுட்டியை கிளிக் இடது.
: நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு.
47% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்