ஒரு கோபுரம் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு சிறு கோபுரம் விளையாட்டுகள் ஒரு கோபுரம் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

தனியாக அனைத்து எதிராக, நீங்கள் எதிரி தாக்கி அலைகள் ஒவ்வொன்றாக நீக்க வேண்டும். நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
81% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்