முற்றுகையிட்ட அடிப்படை பாதுகாக்கவும்

You are here: முகப்பு சிறு கோபுரம் விளையாட்டுகள் முற்றுகையிட்ட அடிப்படை பாதுகாக்கவும்

அடிப்படை எதிரி தாக்குதல்களை மழை பாதிக்கப்பட்டது. எதிர்க்கும் இராணுவம் அனைத்து வீரர்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் அழிக்கவும். நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
82% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்