நீராவி விட்டு வேண்டும்

You are here: முகப்பு சுய அழிவு அமைக்கிறது நீராவி விட்டு வேண்டும்

பிரி வேண்டும் ஆனால், இந்த விளையாட்டு நம்மை சுற்றி மக்கள் நாகரீக பராமரிக்கிறது. எப்படி? நன்றாக உங்கள் சுட்டியை கிராப், கை கிளிக் மற்றும் நீங்கள் என்ன செய்வது என்று பார்க்கிறேன்!
89% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்