ஒளிக்கதிர்கள் தவிர்க்கவும்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் டாட்ஜ் ஒளிக்கதிர்கள் தவிர்க்கவும்

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, நீங்கள் ஒவ்வொரு லேசர் தவிர்க்க வேண்டும். இதை செய்ய, உங்கள் மனிதன் நகர்த்த சுட்டி உபயோகிக்க.
93% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்