துல்லியம் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் டாட்ஜ் துல்லியம் விளையாட்டு

சுவர்கள் தொடாமல் மற்றும் தடைகளை சுற்றி முன்மொழியப்பட்ட வழியாக சுட்டி வழிகாட்டியாகவும். நகர்த்த சுட்டியை பயன்படுத்தவும்.
81% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்