இலக்குகளை மணிக்கு துப்பாக்கி தீ

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு இலக்குகளை மணிக்கு துப்பாக்கி தீ

வானத்தில் பறக்க என்று உங்கள் உதைக்கும் துப்பாக்கி படப்பிடிப்பு நகரும் இலக்குகளை நடைமுறையில். நீங்கள் உயர்ந்த நிலைகளை அடைய சேகரிக்க வேண்டும் வெடிமருந்துகளையும் இலக்கின் சிதைவு, அழிக்கப்பட்டன. நகர மற்றும் இடது நோக்கம் சுட்டியை கிளிக் மற்றும் படப்பிடிப்பு அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
73% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்