ஒரு துல்லியமான ஆயுதத்தை விளையாட்டு

You are here: முகப்பு துப்பாக்கி சுடும் போட்டி ஒரு துல்லியமான ஆயுதத்தை விளையாட்டு

நகரின் அனைத்து போட்டி கும்பல்களை அகற்றுவதற்கான ஒரு குறிக்கோளுடன் ஒரு துப்பாக்கி சுடும் என்று விளையாடுங்க. பயன்படுத்தவும்கிளிக் இடது.சுட்டி நோக்கம் மற்றும் சுட.
76% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்