பரிமாண வியாழன்

You are here: முகப்பு நிர்பந்தமான விளையாட்டுகள் பரிமாண வியாழன்

அதன் அசல் நமது பிடித்தவைகளில் ஒன்று. இந்த விளையாட்டு மிகவும் எளிமையாக உள்ளது. நீங்கள் விழுந்து பொருட்களை தவிர்க்க மற்றும் இடது வலது மற்றும் வலது இடது போய் அந்த பொருட்களை எடுக்க வேண்டும். இந்த நீங்கள் இதில் சூழல் மாறும். பயன்படுத்தவும்அம்புக்குறி விசையை.நகர்த்த.
58% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்