கடலில் ஷூட் விளையாடுங்க

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு கடலில் ஷூட் விளையாடுங்க

அனைத்து எதிரி கப்பல்கள் மற்றும் ஏவுகணைகள் நீக்குவதன் மூலம் கடல் வாழ முயற்சி, அனைத்து பக்கங்களிலும் இருந்து தாக்குதல். நகர்த்த QSDZ மற்றும் படப்பிடிப்பு இடது கிளிக் சுட்டியை பயன்படுத்தவும்.
70% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்