படப்பிடிப்பு

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு படப்பிடிப்பு

இங்கே ஒரு நடவடிக்கை விளையாட்டு ஸ்பேஸ் ஓபரா பாரம்பரியம் இருக்கிறது. சுட்டியை இடது கிளிக் உடன் விசைகளை மற்றும் நோக்கம் பயன்படுத்தி உங்கள் கப்பல் நகர்த்தவும்.
88% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்