பதுங்குக்குழி பெறப்படும்

You are here: முகப்பு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு பதுங்குக்குழி பெறப்படும்

உங்கள் பதுங்குக்குழி, ஒரு, எதிரி மீண்டும் மீண்டும் தாக்குதல்கள் எதிராக போராட. நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்