இலக்குகளை படப்பிடிப்பு

You are here: முகப்பு படப்பிடிப்பு பயிற்சி விளையாட்டு இலக்குகளை படப்பிடிப்பு

இங்கே நீங்கள் வானில் உள்ள இலக்குகளை படப்பிடிப்பு வேண்டும் அங்கு ஒரு படப்பிடிப்பு விளையாட்டு உள்ளது. நீங்கள் எதிரிகள் எதிராக சுடும் சமாளிக்க நல்ல பயிற்சி முன். நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
66% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்