தெ கோட்டைக்கு கொள்ளை என்று ஒட்டுமொத்தமாக நெருங்கிக்கொண்டு இருக்கிறது. சுட்டு கவண் அவர்களை நாக்!

விசைகள்:.
கிளிக் இடது.
: நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு.
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்