விமானம் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு போர் விளையாட்டுக்கள் பறக்கும் விமானம் விளையாட்டு

தான் சிறையில் பொது எதிரியாக இருந்து தப்பி, நீங்கள் ஒரு கிடங்கு உள்ளிட்டு ஒரு போர் விமானம் திருட நிர்வகிக்க. வலுவூட்டங்கள் வருகையை முன் சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டு இயக்கவும். பயன்படுத்தவும்அம்புக்குறி விசையை.மற்றும் நகர்த்த.கேசுட.
66% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்