வியாழன் அவற்றை ஷூட்

You are here: முகப்பு போர் விளையாட்டுக்கள் பறக்கும் வியாழன் அவற்றை ஷூட்

நன்றாக பெருகிய முறையில் அழிக்கும் பெரிய முதலாளி மற்றும் ஆயுதங்கள் நிறைய செய்து ஒரு விளையாட்டு படப்பிடிப்பு. டபிள்யூ ஏவுகணைகள் விண்ணில் படப்பிடிப்பு மற்றும் எக்ஸ், நகர அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
83% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்