அனைத்து பெரிய பூச்சிகள் நீக்கவும்

You are here: முகப்பு மான்ஸ்டர் விளையாட்டு அனைத்து பெரிய பூச்சிகள் நீக்கவும்

நீங்கள் கொல்ல முயற்சி என்று அனைத்து பூச்சிகள் தவிர்த்திடுங்கள். நகர மற்றும் இடது நோக்கம் சுட்டியை கிளிக் சுட QSDZ பயன்படுத்தவும்.
76% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்