திறமை

இந்த பிரிவில் அனைத்து விளையாட்டு Defouland முகவரி. திறன் விளையாட்டு வீரர் அவர் அடைய வேண்டும் நிச்சயமாக குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்துகிறது எங்கே வீடியோ கேம்ஸ் ஆகியவை. நிர்பந்தமான விளையாட்டுகளை போலல்லாமல், இங்கே வீரர் அது serenely பாதை நகர்கின்றன அனுமதிக்கும் ஒரு நிலையான சூழலில் இருந்து நன்மை ... என்ன ... ;)

நிர்பந்தமான விளையாட்டுகள்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

விளையாட்டுகள் டாட்ஜ்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

ஆர்கேட்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

விளையாட்டுகள் வேகம்
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

இசை விளையாட்டு
பிரிவில் இணைக்கப்பட்ட

தமிழ்