ஏவுகணைகள் எதிரிகள் பயன்படுத்தவும்

You are here: முகப்பு திறமை ஏவுகணைகள் எதிரிகள் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் இனம் தங்கள் எதிரிகள் மற்றும் (மாட புறாக்கள் வகையில்) வீடு நோக்கி திரும்பும் இயற்கை தன்மை கொண்ட ஏவுகணைகளை தப்பிக்க, இந்த எறிபொருள்களை அவர்களின் கூட்டாளிகள் விழும் அதனை தொடர்ந்து என்ன பாதை பற்றி யோசிக்க. நகர அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
72% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்