ஏலியன்ஸ் அபாயங்களும் நீக்குதல்

You are here: முகப்பு ஸ்பேஸ் ஓபரா ஏலியன்ஸ் அபாயங்களும் நீக்குதல்

கடந்த வண்டி கட்டுப்பாட்டை எடுத்து தவறு தாக்குதல் முடிவற்ற ஏலியன்களை வைக்கலாம். நகர மற்றும் இடது நோக்கம் சுட்டியை கிளிக் மற்றும் படப்பிடிப்பு அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
66% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்