ஒரு விண்வெளி ஓடம் மூலம் பிரபஞ்ச சேமிப்பு

You are here: முகப்பு ஸ்பேஸ் ஓபரா ஒரு விண்வெளி ஓடம் மூலம் பிரபஞ்ச சேமிப்பு

விண்கலம், வளிமண்டல கண்காணிப்பு அன்று கிரகத்தின் எல்லைகளுக்கு பெறவும் மற்றும் தீய பரிமாண வட்டத்தில் இருந்து பிரபஞ்சத்தின் காப்பாற்ற.

தொடுகிறது.
விசைகள்.
: நகர்த்த.
விண்வெளி பொருட்டல்ல.: ஷூட்.
1,2,3.: மாற்று ஆயுதம்.
87% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்