தாக்குதலுக்கு பாதுகாப்பு

You are here: முகப்பு ஸ்பேஸ் ஓபரா தாக்குதலுக்கு பாதுகாப்பு

இந்த இயந்திரத்தை உருவாக்கி ஒரு துளைத்து செல்ல முடியாத பாதுகாப்பு உருவாக்கியுள்ளது ... நீங்கள் கவனம் செலுத்த மட்டுமே! அவர்களை எதிரிகள் எறிபொருள்களை மீண்டும் ஒரு காந்த உருவாக்கவும். பயன்படுத்தவும்கிளிக் இடது.புலம் பெற சுட்டி.
57% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்