நட்சத்திரங்கள் போர்

You are here: முகப்பு ஸ்பேஸ் ஓபரா நட்சத்திரங்கள் போர்

ஒரு புதிய போர் நம்மை சுற்றி பரந்த பிரபஞ்சத்தில் காத்திருக்கிறது. நீங்கள் சேஸ் என்று அனைத்து எதிரிகளை அழிக்கவும். நகர மற்றும் இடது நோக்கம் சுட்டியை கிளிக் மற்றும் படப்பிடிப்பு அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
28% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்