ఫ్లాష్ వాటిని అప్ కాలుస్తారు

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం దెమ్ అప్ కాలుస్తారు ఫ్లాష్ వాటిని అప్ కాలుస్తారు

ప్రాథమిక గేమ్ వాటిని అప్ కాలుస్తారు. రేఖాగణిత ఆకారాలు టాప్ నుండి పతనం మరియు మీరు ఎక్కువ మీరు టచ్ సాధ్యం sasns గా నాశనం చేయాలి.

తాకినప్పుడు.
సౌరిస్.
: తరలించు మరియు కాలుస్తారు.
80% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
తెలుగు