Laro Doctor

Ang kategoryang ito ay nagsasama ng lahat ng mga laro kalusugan Defouland. Ang mga laro ay sumasakop sa lahat ng kalusugan ng mga kaugnay na mga laro sa buhay, biology, pangangalaga at unang aid. Maaari mong mahanap ang isang laro na bakas ng paglikha ng buhay sa loob ng siyam na buwan ng pagbubuntis sa unang aid sa isang tao sa panganib.

Gore Game
Linked kategorya

Kaligtasan ng buhay Horror
Linked kategorya

Filipino