Trò chơi bác sĩ

Thể loại này bao gồm tất cả các trò chơi Defouland sức khỏe. Các trò chơi bao gồm tất cả các trò chơi sức khỏe liên quan đến cuộc sống, chăm sóc, sinh học và viện trợ đầu tiên. Bạn có thể tìm thấy một trò chơi mà dấu vết việc tạo ra của cuộc sống trong chín tháng mang thai để viện trợ đầu tiên cho một người gặp nguy hiểm.

Gore Games
Liên kết thể loại

Survival Horror
Liên kết thể loại

Tiếng Việt