Đào tạo Trò chơi Shooting

Thể loại này bao gồm tất cả các trò chơi của lửa Défouland đào tạo. Họ có lối chơi giống như trò chơi FPS, chúng ta thấy môi trường của chúng tôi qua đôi mắt của người anh hùng. Phiên chụp tốt :)

Săn bắn trò chơi
Liên kết thể loại

Trò chơi FPS
Liên kết thể loại

Trò chơi Sniper
Liên kết thể loại

Tiếng Việt